A A A a a

Projekty- GOPS

 

 

 

„Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Horyńcu-Zdroju

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. realizuje program integracji społecznej dla osób w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja osób do projektu odbyła się przez osobisty kontakt pracowników socjalnych, wywiad środowiskowy i wstępną diagnozę potrzeb i predyspozycji uczestników projektu, co pozwoliło pracownikom GOPS w Horyńcu-Zdroju na wybranie potencjalnych 7 uczestników projektu (5 kobiet i 2 mężczyzn) na rok 2013.

Rekrutacje na rok 2014 będzie trwała do kwietnia 2014 r. a w 2015 r. odbędą się w IV kwartale 2014 roku.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 17 uczestników projektu (12K i 5M) z terenu gminy Horyniec-Zdrój przez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych do 30.06.2015 r.

Celami szczegółowymi projektu są: wzrost kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i funkcjonowania społecznego, poprawa sytuacji materialno-bytowej poprzez wsparcie finansowe oraz upowszechnienie pracy socjalnej na rzecz 17 uczestników (12K i 5M) z terenu gminy Horyniec-Zdrój do 30.06.2015 r.

Działania w projekcie są dostosowane do wszystkich uczestników projektu w taki sposób aby wyeliminować jakiekolwiek nierówności w myśl zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W latach 2013-2015 w ramach aktywnej integracji zawarte zostaną kontrakty socjalne dla 7 uczestników projektu (UP) w 2013 r., dla 7UP w 2014 r. i dla 3UP w 2015 r. na które złożą się wsparcie finansowe, praca socjalna oraz instrumenty aktywnej integracji. Każdy UP zostanie objęty 3 instrumentami aktywnej integracji. W każdym roku wsparcie będzie miało charakter kompleksowy w odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika, na podst. przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

W ramach kontraktów socjalnych realizowane zostaną działania Aktywnej integracji (AI)

  1. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej

Kurs zawodowy dla 7UP w 2013 r., 7UP w 2014 r.  i 3UP w 2015 r., które zakończą się wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.

b. Instrumenty aktywizacji zawodowej

Przed skierowaniem na kurs wszyscy uczestnicy projektu otrzymają indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w 2013 r. 7UP, 2014 r. 7UP i 2015 3UP. Celem wsparcia będzie ocena dotychczasowej ścieżki zaw., określenie potrzeb oraz zidentyfikowanie predyspozycji zaw. oraz wyeliminowanie segregacji poziomej pomiędzy kobietami i mężczyznami.

b.  3UP zostanie skierowanych na staż zawodowy (1UP w każdym roku)

c.   Instrumenty aktywizacji społecznej

-Warsztaty kompetencji społecznych. Celem będzie uświadomienie uczestnikom projektu wpływu braku pracy na nich samych i otaczające środowisko oraz znalezienie odpowiednich sposobów na zaistniałą sytuację, a także poznanie podstaw autoprezentacji i wykorzystanie zdobytej wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej.

- warsztaty psychologiczne dla wszystkich uczestników projektu z zakresu poprawy relacji z innymi ludźmi, asertywności, odnajdywania się w trudnych sytuacjach.

W latach 2013-2015 UP objęci kontraktami socjalnymi nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego, będą objęci ubezpieczeniem przez GOPS zgodnie z obowiązującymi przepisami. We wszystkich warsztatach i kursach zawodowych planowany jest catering i zwrot kosztów dojazdu.

Na ten cel w ramach realizacji projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju przeznaczył kwotę 11 421,48 zł. jako wkład własny do projektu, oraz dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 97 354,52 zł.

  

Realizacja projektu systemowego

pt. „Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. kontynuuje program integracji społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zadaniem OPS jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję dla szansy zaspokojenia niezbędnych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych oraz stworzy możliwości rozwoju.

Celem projektu jest kształcenie aktywnych postaw zawodowych na otwartym rynku pracy, oraz zapewnienie osobom dyskryminowanym na rynku pracy równego dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego poprzez podniesienie samooceny i zwiększenia wiary we własne siły, nabycia umiejętności interpersonalnych i pracy w zespole, przygotowanie do zmian życiowych i zawodowych.

W/w cele będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych poprzez realizowanie aktywnych form pomocy skierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Aktywizacją społeczną w ramach projektu objętych zostało 10 osób w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn.

Uczestnicy projektu zostaną objęci instrumentem aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej poprzez:

1. Wsparcie doradcy zawodowego poprzez ocenę ścieżki zawodowej, określenia potrzeb i predyspozycji zawodowych oraz trening aktywności zawodowej (10 UP).

objęci instrumentem aktywizacji edukacyjnej poprzez:

2. Skierowanie do uzupełnienia wykształcenia w zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lubaczowie, które zakończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu:

a). kucharz – kelner - organizacja przyjęć (7 UP),

b). gospodarka magazynowa z umiejętnością obsługi kas fiskalnych i uprawnieniami wózków jezdniowych (3 UP),

b). skierowanie na kurs – podstawy obsługi komputera (7 UP).

c). przeprowadzenie seminarium wspierającego z psychologiem (10 UP).

 Na ten cel w ramach realizacji projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju przeznacza kwotę 116 831,00 zł. w tym 104 563,74 zł. – dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
Ostatnio dodane
Urząd Gminy Horyniec - Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37 - 620 Horyniec - Zdrój tel. (016) 631 34 55 fax: (016) 631 34 55 e-mail: ug@horyniec-zdroj.pl
BIP ePUAP Kurier Lubaczowski